ผลสอบ Basic Science ประจำปีการศึกษา 2555

ID

Name

Institution

A0101001

นพ.

กวีศักดิ์  เสาทองหลาง

ม.ขอนแก่น

A0120002

นพ.

จตุพร  บุญสุวรรณ

ม.ขอนแก่น

A0109003

นพ.

จิรัฎฐ์  ธีราประดิษฐ์

ม.ขอนแก่น

A0109004

พญ.

ชัชชญา  พวงพิกุล

ม.ขอนแก่น

A0109005

นพ.

ณัฐพงษ์ วิริยะกุลนันท์

ม.ขอนแก่น

A0101006

นพ.

ธนทัต  รัอยบาง

ม.ขอนแก่น

A0114007

นพ.

นิติเทพ  หลายทวีวัฒน์

ม.ขอนแก่น

A0101008

นพ.

นิธิ  ศรีสุขุมชัย

ม.ขอนแก่น

A0101010

พญ.

ปัณณธร  นรมัตถ์

ม.ขอนแก่น

A0101011

นพ.

ปุณวัฒน์  จันทรจำนง

ม.ขอนแก่น

A0101012

นพ.

ผาติ  อังคสิทธิ์

ม.ขอนแก่น

A0101013

นพ.

พจน์  ลาภะสัมปันโน

ม.ขอนแก่น

A0120014

นพ.

พณิช  สถาพรธีระ

ม.ขอนแก่น

A0101015

นพ.

พีรพัฒน์  คงมาลัย

ม.ขอนแก่น

A0101018

นพ.

รชฏ  มาลา

ม.ขอนแก่น

A0109020

นพ.

วรุตม์  บุญนิธิ

ม.ขอนแก่น

A0101022

นพ.

วีรพัฒน์  ชาติบัญชาชัย

ม.ขอนแก่น

A0114023

พญ.

โศรตรีย์  สัยงาม

ม.ขอนแก่น

A0114024

นพ.

อติชาต  ชมภูคำ

ม.ขอนแก่น

A0204001

นพ.

จิตติพงษ์  โนพวน

ม.เชียงใหม่

A0204002

นพ.

ชัยณรงค์  ตรีวัฒนกูล

ม.เชียงใหม่

A0204003

พญ.

ณัฐพร  รัตนสุนทรชัย

ม.เชียงใหม่

A0220004

พญ.

ณัฐวดี  เหลืองทอง

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

A0204005

นพ.

ธนภาส  เลื่องอรุณ

ม.เชียงใหม่

A0220006

นพ.

ธนากร  ธราพงษ์พันธ์

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

A0204007

นพ.

ธวัชชัย  เจียรวสุพรชัย

ม.เชียงใหม่

A0204008

นพ.

นที  นิยมพัฒนาพาณิชย์

ม.เชียงใหม่

A0204009

นพ.

นพพล  กฤตสัมพันธ์

ม.เชียงใหม่

A0204011

นพ.

บรรณ  วิทยชำนาญกุล

ม.เชียงใหม่

A0204012

นพ.

พฤศธีร์  ธารณามัย

ม.เชียงใหม่

A0204013

นพ.

พิทยา  หล้าวงค์

ม.เชียงใหม่

A0204014

นพ.

ภัคพล  บำรุงพืช

ม.เชียงใหม่


A0204016

พญ.

ลิขนะ  พัฒนพงศา

ม.เชียงใหม่

A0204017

นพ.

วรกิตติ  ลาภพิเศษพันธุ์

ม.เชียงใหม่

A0204018

นพ.

วิทวัส  รวิโยทัย

ม.เชียงใหม่

A0220019

พญ.

วิลาสินี  อุดคำเที่ยง

รพ.น่าน

A0204020

พญ.

ศศิธันว์  สิงห์มูล

ม.เชียงใหม่

A0204021

นพ.

ศุภมงคล  ธนยศเจริญ

ม.เชียงใหม่

A0204023

นพ.

สุภาสชิน  แจ่มจิตรตรง

ม.เชียงใหม่

A0204024

พญ.

อรุณโรจน์  ภู่สว่าง

ม.เชียงใหม่

A0204025

พญ.

อัษรา  เทพบัญชรชัย

ม.เชียงใหม่

A0204026

นพ.

อานนท์  วิทยานุกูลลักษณ์

ม.เชียงใหม่

A0204027

นพ.

เอกรินทร์  ศุภตระกูล

ม.เชียงใหม่

A0317002

นพ.

กรัญชัย  ตรีตรง

ม.สงขลานครินทร์

A0320003

นพ.

กันต์  บัวบาน

รพ.สงขลา

A0320004

นพ.

กิตติวุฒิ  วุ่นดี

รพ.เขาชัยสน

A0317005

นพ.

โกเมน  เสนงาม

ม.สงขลานครินทร์

A0317006

นพ.

คมสัน  ลีธนาภรณ์

ม.สงขลานครินทร์

A0320009

นพ.

ชนะพันธ์  เศรษฐไวศยพงศ์

รพ.มงกุฏวัฒนะ

A0320010

พญ.

ชวนิตา  แพร่ศรีสกุล

รพ.ยะหริ่ง

A0320011

นพ.

ชัยยุทธ  ก่งเซ่ง

รพ.ขนอม

A0317012

นพ.

ชิน  ทวีสมบูรณ์ญาต

ม.สงขลานครินทร์

A0317013

นพ.

ฐิติภัทร  ถาวรพัฒนพงศ์

ม.สงขลานครินทร์

A0317014

นพ.

ณัฐพงศ์  โลกธรรมรักษ์

ม.สงขลานครินทร์

A0320015

นพ.

ทรงเกียรติ  อยู่คง

รพ.ละแม

A0320016

นพ.

ทัศนะ  นภาพงศ์สุริยา

รพ.เขาพนม

A0317017

นพ.

ธนพงศ์  เลิศตระการสกุล

ม.สงขลานครินทร์

A0317018

นพ.

ธไนศวรรย์  ปลูกผล

ม.สงขลานครินทร์

A0317019

พญ.

นวพร  นะลิตา

ม.สงขลานครินทร์

A0317020

นพ.

ปฐมพณ  เอกรัตน์

ม.สงขลานครินทร์

A0317021

พญ.

ปริญญา  ปริญญาณัฏฐ์

ม.สงขลานครินทร์

A0320023

พญ.

ปวีณา  ปัญญาวุฒิธรรม

รพ.สิเกา

A0320026

นพ.

เมธัส  อรัญนารถ

รพ.สงขลา

A0317029

นพ.

วรพล  รัตนเลิศ

ม.สงขลานครินทร์

A0317030

พญ.

วรากานต์  ตั้งจตุพร

ม.สงขลานครินทร์

A0317031

นพ.

วันเฉลิม  จงสิริวัฒนา

ม.สงขลานครินทร์

A0320032

นพ.

ศรัณยู  สุวรรณสะอาด

รพ.ป่าบอน


A0317033

นพ.

สราวุธ  แสวงดี

ม.สงขลานครินทร์

A0320034

นพ.

เหมือนเทพ  โฉมวิไลลักษณ์

รพ.หาดใหญ่

A0317036

นพ.

อรรถวิท  มังกรวงษ์

ม.สงขลานครินทร์

A0402001

พญ.

กนกรัตน์  ไทยวัชรามาศ

จุฬาลงกรณ์

A0420002

นพ.

กมล  บรรพวัฒนรักษ์

รพ.ราชพิพัฒน์

A0402003

พญ.

กมลรัตน์  จินตนาวิลาศ

จุฬาลงกรณ์

A0416006

นพ.

กฤติน  กองเกตุใหญ่

ศิริราชพยาบาล

A0420008

นพ.

กฤษฎิ์พงษ์  ศิริสารศักดา

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร

A0416013

นพ.

กัมปนาท  หัสจินดา

ศิริราชพยาบาล

A0410014

นพ.

กำพู  ฟูเฟื่องมงคลกิจ

รพ.ราชวิถี

A0411015

นพ.

กิตติกาญจน์  อิทธิสาร

รามาธิบดี

A0402016

นพ.

กิตติพงษ์  หมั่นเขตรกิจ

จุฬาลงกรณ์

A0420017

นพ.

กิตติพิชญ์  แม้นถาวรสิริ

รพ.กันทรารมย์

A0416019

นพ.

กิตินัทธ์  ทิมอุดม

ศิริราชพยาบาล

A0420020

นพ.

กิติพงศ์  แก้วพิชัย

รพ.ปะทิว

A0416022

นพ.

เกษมศักดิ์  ปฏิเวช

ศิริราชพยาบาล

A0407023

พญ.

เกษมา  มัชฌิมดำรง

พระมงกุฎเกล้า

A0411024

นพ.

เกียรติตะวัน  กิ่งแฝง

รามาธิบดี

A0411025

นพ.

เกียรติภูมิ  สุทธิวงศ์

รามาธิบดี

A0410026

นพ.

ไกรสร  ลิมป์จรรยาวงศ์

รพ.ราชวิถี

A0411027

พญ.

ขวัญชนก  อังศุภโชติ

รามาธิบดี

A0410028

นพ.

ขวัญชาย  กิติรัตน์

รพ.ราชวิถี

A0416029

นพ.

คณินท์  พฤกษ์ประเสริฐ

ศิริราชพยาบาล

A0420030

นพ.

จริม  วงศ์เสรีพิพัฒนา

รพ.ยันฮี

A0407031

นพ.

จักรพงศ์  วิทยาไพโรจน์

พระมงกุฎเกล้า

A0402034

นพ.

จิรัฏฐ์  โชติรชตอนันต์

จุฬาลงกรณ์

A0411035

นพ.

จุลศักดิ์  บุญไทย

รามาธิบดี

A0416036

นพ.

เจนวิทย์  แจ้งจิตร์

ศิริราชพยาบาล

A0410040

พญ.

ชนัญญา  วศินะเมฆินทร์

รพ.ราชวิถี

A0420041

พญ.

ชนิกา  พุ่มพวง

รพ.แพร่

A0410042

นพ.

ชนินทร์  อังคสิทธิ์

รพ.ราชวิถี

A0420043

พญ.

ชนินพร  แสงศรี

รพ.พระปกเกล้า

A0416044

พญ.

ชยุดี  รุ่งธีรานนท์

ศิริราชพยาบาล

A0408045

พญ.

ชลลดา  สุวรรณะชฏ

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

A0407046

นพ.

ชวลิต  ตนกฤตยาพงศ์

พระมงกุฎเกล้า


A0420047

นพ.

ชัยภัทร  กีรติไพบูลย์

รพ.อุ้มผาง

A0420049

นพ.

ชัยอนันต์  ตันติสถิรพูล

รพ.ท่าตูม

A0410050

นพ.

ชาคริต  ศรีเจริญวณิชย์

รพ.ราชวิถี

A0420051

นพ.

ชาญวิทย์    อัศวศิริศิลป์

รพ.ราชบุรี

A0416052

นพ.

ชีวิน  ขาวประภา

ศิริราชพยาบาล

A0420054

นพ.

ฐานิสร์  สุขสมานพันธ์

รพ.โพธิ์ทอง

A0420055

พญ.

ฐิติพร  ชอบอาภรณ์

รพ.ราชบุรี

A0406056

นพ.

ฐิติภัท  หาญสมวงศ์

รพ.ธรรมศาสตร์

A0420057

นพ.

ณพงษ์  เบศรภิญโญวงศ์

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

A0416058

พญ.

ณภัทร  สายโกสุม

ศิริราชพยาบาล

A0402059

พญ.

ณวิภา  ดุสิตานนท์

จุฬาลงกรณ์

A0420060

พญ.

ณัชชา  อริยประกาย

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

A0410061

นพ.

ณัฐพงษ์  ยูงศิริกาญจน์

รพ.ราชวิถี

A0420063

นพ.

ณัฐวุฒิ  กีรติภารัตน์

รพ.สุรินทร์

A0413064

นพ.

ณัฐวุฒิ  คณะนาม

วชิรพยาบาล

A0416065

นพ.

ณัฐวุฒิ  อัครานุชาต

ศิริราชพยาบาล

A0420066

พญ.

ณิชกร  จงขจรพงษ์

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา
นามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

A0416067

พญ.

ณิชา  จิระมงคล

ศิริราชพยาบาล

A0420068

พญ.

ดวงกมล  พุทธคุณรักษา

รพ.บ้านแพ้ว

A0410069

นพ.

แดนสันติ์  พันธ์สงวนสุข

รพ.ราชวิถี

A0418070

นพ.

ทรรศนะ  อุทัยธรรมรัตน์

รพ.สระบุรี

A0416072

นพ.

ธงศักดิ์  วงศ์พงศาลี

ศิริราชพยาบาล

A0413073

นพ.

ธนเดช  วงศ์จารุกร

วชิรพยาบาล

A0413075

นพ.

ธนากร  รอดสการ

วชิรพยาบาล

A0403076

นพ.

ธนิษฐ  กมลอดิศัย

รพ.ชลบุรี

A0420077

นพ.

ธราดล  เล็กสุพรรณโรจน์

รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

A0416078

นพ.

ธวัชชัย  มั่นคงศรีสุข

ศิริราชพยาบาล

A0411079

นพ.

ธัชชัย  พิพิธพันธ์พิพิท

รามาธิบดี

A0416080

พญ.

ธัญลักษณ์  เนาวพันธ์

ศิริราชพยาบาล

A0410081

พญ.

ธันย์ชนก  สว่างแสงวัฒนา

รพ.ราชวิถี

A0408083

พญ.

นพวรรณ   ณิชกานต์กิตติ

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

A0411084

พญ.

นภัสสรณ์  บุญยไพศาลเจริญ

รามาธิบดี

A0407090

นพ.

ปกรณ์  เศรษฐ์กวีพัฒน์

พระมงกุฎเกล้า

A0406091

นพ.

ประวิทย์  พัฒนสุกาญจน์กูล

รพ.ธรรมศาสตร์


A0408092

นพ.

ปริญญา  แสนเมืองชิน

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

A0420094

นพ.

ปัญจพล  กิจกรองไพบูลย์

รพ.บุรีรัมย์

A0410095

นพ.

ปัญญวัตร  ชบาฤกษ์

รพ.ราชวิถี

A0413096

พญ.

ปัทมา  ปานพรหมมินทร์

วชิรพยาบาล

A0402100

นพ.

ปิยะณัฐ  หวังสวัสดิ์วงศ์

จุฬาลงกรณ์

A0411101

นพ.

ปุณณรัตน์  ชนะบุตร

รามาธิบดี

A0411103

นพ.

พชรพงศ์  เจนจิตรานันท์

รามาธิบดี

A0408106

นพ.

พรหมพิรุณ  วัฒนวิกกิจ

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

A0413107

นพ.

พร้อมพงศ์  ลีลาชัย

วชิรพยาบาล

A0407108

นพ.

พฤทธิ์  ธนะแพสย์

พระมงกุฎเกล้า

A0416112

พญ.

พัชรพรรณ  ศรีขวัญเจริญ

ศิริราชพยาบาล

A0402114

พญ.

พัทธมน  สุทธาธาร

จุฬาลงกรณ์

A0405115

นพ.

พิชัย  สุวัฒนพูนลาภ

รพ.ตำรวจ

A0416116

พญ.

พิชามญชุ์  เพ่งวาณิชย์

ศิริราชพยาบาล

A0416118

พญ.

พิตะวัน  ราชตา

ศิริราชพยาบาล

A0416121

พญ.

พิระดา  ยินเจริญ

ศิริราชพยาบาล

A0410122

นพ.

พีรดนย์  สาเพิ่มทรัพย์

รพ.ราชวิถี

A0411123

นพ.

เพียรเลิศ  มูลวิริยกิจ

รามาธิบดี

A0410124

นพ.

ไพจิตร  อธิไภริน

รพ.ราชวิถี

A0420125

นพ.

ไพบูรย์  ศรีพงษ์สาร

รพ.กลาง

A0420126

นพ.

ไพศาล ว่องธวัชชัย

รพ.ท่าม่วง

A0416127

นพ.

ภสันต์  จำรูญกูล

ศิริราชพยาบาล

A0413128

นพ.

ภัคพล  สุขวิบูลย์

วชิรพยาบาล

A0407130

พญ.

ภัฒฑริยา  เหล็กแดง 

พระมงกุฎเกล้า

A0420131

นพ.

ภัทร์  ศักดิ์ศิริสัมพันธ์

รพ.ราชพิพัฒน์

A0402132

พญ.

ภัทร์วิรา  ขอบคุณ

จุฬาลงกรณ์

A0413133

นพ.

ภิญญพันธ์  พุฒคำ

วชิรพยาบาล

A0420134

นพ.

ภู  โชคธีรสวัสดิ์

ค่ายลูกเสือจังหวัดยะลา

A0407135

นพ.

ภูมิพัฒน์  อาจวิชัย

พระมงกุฎเกล้า

A0420136

นพ.

ภูวดล  ฐิติวราภรณ์

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

A0420137

นพ.

โภคิน  เพ็ชร์หอม

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

A0407138

พญ.

มนลดา  ศุภวันต์

พระมงกุฎเกล้า

A0410139

พญ.

มารินทร์  พลขันธ์

รพ.ราชวิถี

A0402140

นพ.

ยงเกียรติ  ธนะเจริญพาณิชย์

จุฬาลงกรณ์

A0410141

พญ.

ยุพธิดา  วรศรัณย์

รพ.ราชวิถี


A0419142

พญ.

เยาวลักษณ์  คำนวน

สถาบันสุขภาพเด็กฯ

A0416143

นพ.

รณชัย  บุพพันเหรัญ

ศิริราชพยาบาล

A0402144

นพ.

รวีระ  รายยวา

จุฬาลงกรณ์

A0411145

นพ.

รังสวัสดิ์  สุวรรณโชติ

รามาธิบดี

A0416146

พญ.

วนันยา  โพธิ์ชัย

ศิริราชพยาบาล

A0416147

พญ.

วรพิชชา  ตรงกมลธรรม

ศิริราชพยาบาล

A0402148

พญ.

วรภัทร  ไชยวุฒิภัทร

จุฬาลงกรณ์

A0407149

นพ.

วรวิทย์  ไชยสิทธิ์

พระมงกุฎเกล้า

A0402150

นพ.

วราทร  ลำใย

จุฬาลงกรณ์

A0420151

นพ.

วรุตม์  เพ็ญสุภา

รพ.อนันทมหิดล

A0420152

นพ.

วสันต์  อภิบาลพูลผล

รพ.สามชุก

A0420154

นพ.

วิทยา  จิระอนันต์กุล

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก

A0406157

พญ.

วิสา  ศนีบุตร

รพ.ธรรมศาสตร์

A0420158

นพ.

วีรยุทธ์  วิริยะบัณฑิตกุล

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

A0420159

พญ.

วุฒินี  สูติชัยวรพงศ์

รพ.แพร่

A0420161

นพ.

ศรันย์  ทองวิทูโกมาลย์

รพ.ชลประทาน

A0416162

พญ.

ศรุตา  วัฒนพลอย

ศิริราชพยาบาล

A0413163

นพ.

ศาสตรา  ทัพศาสตร์

วชิรพยาบาล

A0411164

นพ.

ศิระ  เลาหทัย

รามาธิบดี

A0410165

พญ.

ศุภลักษณ์  จันสมดี

รพ.ราชวิถี

A0410167

นพ.

ศุภวัฒน์  ศิริคุปต์

รพ.ราชวิถี

A0416168

นพ.

สกลรัฐ  ทิตอร่าม

ศิริราชพยาบาล

A0408169

พญ.

สมจิตร์  สังข์เงิน

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

A0402170

นพ.

สรวีร์  วีระโสภณ

จุฬาลงกรณ์

A0418171

นพ.

สหทัศ  เหตานุรักษ์

รพ.สระบุรี

A0410172

นพ.

สหพร  วรรธนะวานิชกุล

รพ.ราชวิถี

A0402174

นพ.

สิกฤชฎิ์  เด่นอริยะกูล

จุฬาลงกรณ์

A0411176

พญ.

สุดาวดี  เบญจประยูรศักดิ์

รามาธิบดี

A0420177

พญ.

สุธิดา  แซ่ก๊วย

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

A0402178

นพ.

สุพิชฌาย์  วงศ์มณี

จุฬาลงกรณ์

A0420179

พญ.

สุภิญญา  ปรีชากุล

รพ.ท่าแซะ

A0410180

พญ.

สุมนา  วัชรสินธุ์

รพ.ราชวิถี

A0410181

นพ.

สุเมธ  คำฮอม

รพ.ราชวิถี

A0410182

นพ.

สุวิทย์  สุวรรณวงศ์

รพ.ราชวิถี

A0411183

นพ.

อธิกร  เทียบพา

รามาธิบดี


A0410184

นพ.

อนุชา  ฤทธิเดช

รพ.ราชวิถี

A0407186

นพ.

อภิชาติ  งานรุ่งเรือง  

พระมงกุฎเกล้า

A0405187

นพ.

อภิชิต  วิรัชพงศานนท์

รพ.ตำรวจ

A0402188

พญ.

อลิสรา  หวังภัทราวานิช

จุฬาลงกรณ์

A0420190

นพ.

อัจนา  ศิวะเดชาเทพ

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

A0420191

นพ.

อาทิตย์  ภูเกียรติก้อง

รพ.ชัยยาดาล

A0420192

พญ.

อิสรวดี  จงกิตติรักษ์

รพ.บ้านเหลี่ยม

A0410193

นพ.

เอกพจน์  จิตพันธ์

รพ.ราชวิถี

A0402194

นพ.

เอกราช  อังกินันทน์

จุฬาลงกรณ์

A0420195

พญ.

เอธยา  วรสิทธา

รพ.ราชบุรี